Image (8)

Марија Таушанска Анастасовска: БОИТЕ НА ТАТКОВИНАТА

Белата боја  е за чистотата

и душата нејзина,

а сината за небото бескрајно

што се огледа во езерската ширина.

Зелената е за плодните полиња

и шумите борови и дабови,

а кафената е за земјата

што не храни и чува со векови.

Аловата е за јунаците

што родината ги дала,

а црната за годините на ропството

и борбата за слободата сонувана.

Жолтата е за сонцето сјајно

што не грее и живот ни дава,

а сребрената и златната боја

се за книгите во кои приказната нејзина е запишана

и со крвта на поколенијата запечатена.