Macedonia Present

Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори.

Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади творци. 

Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од публицистиката и науката, како и за лицата со посебни потреби и за деца и млади.  

Македонија Презент се залага за културна и научна афирмација и презентација.

Публикува книги не само од автори од Република Северна Македонија, туку и од Балканот, Европа и светот.