kristina

Кристина Николовска: ЗА ЈАЗИКОТ

“Јазикот е животворен процес, наше чедо кое го прераѓаме и растеме… Како творци, како игрозборци, како јазикољупци, како вљубеници во топлото семе на својот јазик…”

(ТВ изјава за мајчиниот јазик)