marijamojsoska

ПРИЛЕП – ГРАДОТ ХЕРОЈ

Првата пушка во Прилеп пукнала,
и народот поробен на нозе го дигнала.
За денес сонцето да не грее,
и на сите нас милно да ни се смее.
Прилеп бил дом на Ченто,
на Кепески,Конески,Цепенков,
на Ацеви,Атанасоски и
на многу македонски дејци.
Тука е и стариот Градски саат,
кој исправено стои и минутите,
деновите, годините ги брои…
И старата Прилепска чаршија
која опстојува со години во богатство и немаштија.
Во Прилеп е родена и Рациновата Ленка,
која отишла во прилепскиот монопол,
тутун да реди,
тие жолти тутуни,жолти отрови.
Над Прилеп се издигаат Марковите Кули,
белег на прилепската историја,
белег на прилепското минато,
белег на прилепската сегашност.
Мојот град Прилеп се вика,
тој е прекрасен и во убавина блика.
Прилеп е град Европски,
гордост Македонска.
Марија Мојсоска, 15 години
Прилеп